Waarom werkafspraken?

MCC Klik is hét orgaan voor regionale samenwerkingsafspraken in de regio Zwolle en Meppel. Alle werkafspraken tussen huisartsen, medisch specialisten, apothekers en overige zorgverleners in de 1ste lijn worden ontwikkeld door, afgestemd met en geborgd door MCC Klik. Deze werkafspraken zijn een lokaal/regionale uitwerking van de landelijke evidence-based, mono- en multidisciplinaire richtlijnen.

De werkafspraken hebben als doel het beleid van de huisartsen in de regio Zwolle/Meppel, de specialisten van Isala, apothekers en andere zorgverleners in het adherentiegebied op elkaar af te stemmen. In de praktijk van de Nederlandse gezondheidszorg is dit minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Huisarts en specialist hebben in de regel ieder hun eigen richtlijnen, systemen en werkwijzen, die onderling zo kunnen verschillen dat dit voor de patiënt hinderlijk is. Deze verschillen leiden tot slechte informatie naar de patiënt, inefficiënte samenwerking en onnodige irritaties.

Hoe gaat het maken van regionale MCC Klik werkafspraken in zijn werk?
Zorgverleners, met name huisartsen en medisch specialisten, eventueel aangevuld door apothekers, worden door MCC Klik uitgenodigd een werkgroep te vormen om hun medisch inhoudelijke beleid met elkaar te bespreken en vast te leggen in een MCC Klik werkafspraak. Een werkafspraak omvat:

  • wat welke zorgverlener doet (taakverdeling en zorgaanbod);
  • wat de waarde van aanvullend onderzoek is;
  • wanneer verwijzing zinvol is en naar wie;
  • wanneer terugverwijzing zinvol is;
  • welke controles door wie gewenst zijn;
  • hoe er verwezen kan worden;
  • hoe afgesproken werkwijzen geborgd kunnen worden.

Uitgangspunt van de werkafspraak zijn bestaande (veelal NHG-) standaarden, richtlijnen of Landelijke Transmurale Afspraken. Bij sommige werkafspraken wordt het gebruik van specifieke scoringsformulieren of aanvraagformulieren aanbevolen.

Momenteel zijn er meer dan 100 werkafspraken vastgelegd, waarmee vrijwel alle relevante onderwerpen zijn behandeld. Het vastleggen van deze werkafspraken tussen zorgverleners is geen eenmalige activiteit, maar een continue proces. Actuele ontwikkelingen, nieuwe NHG-standaarden of CBO-richtlijnen kunnen aanleiding zijn voor een herziening van een werkafspraak. Dit kan ook gebeuren op aangeven vanuit de beroepsgroepen.
Raadplegen van de werkafspraken kan via deze site of via de app 'MCC Klik'.

Met de werkafspraak samenhangende documenten of links zijn te vinden onder de tab Werkafspraken/subtab Hulpdocumenten

De eerste werkafspraak die in 1990 verscheen was Diabetes mellitus type II.