Items uit Nieuwsbrieven

Verschenen in: Klik actueel, nr.15

Herziene werkafspraken Neurologie

De Interline Neurologie doet momenteel zijn rondgang langs de huisartsengroepen. In de staart van deze rondgang verschenen twee herziene NHG standaarden die de in de Interline behandelde werkafspraken aangaan: Hoofdpijn en Beroerte. De verschillen zijn niet groot, reden waarom niet overgegaan is tot een herdruk, maar wel een aanpassing van beide werkafspraken op de website (en dus ook app). Een aantal attentiepunten:

Hoofdpijn: In de standaard is meer aandacht voor kinderen ingeruimd, bij wie spanningshoofdpijn en migraine na het zesde jaar al voor kunnen komen. Indien profylaxe gewenst lijkt, is het advies te verwijzen. Via de verwijsbrief-verwijzing komen kinderen in Zwolle direct bij een daarin gespecialiseerde neuroloog. De term ‘middelengeïnduceerde hoofdpijn’ is vervangen door de tongbrekende term ‘medicatieovergebruikshoofdpijn’. De werkgroep heeft de oude term maar gehandhaafd. De grootste verandering zit in de profylaxe van migraine, de standaard is daar in feite dichter bij de werkafspraak gekomen. Voor de (her)start van verapamil bij clusterheadache wordt overleg met de neuroloog en een ECG aanbevolen.

Beroerte: Dat is de naam die het NHG nu gebruikt, de Zwolse werkafspraak blijft TIA en CVA heten. De definities staan onder ‘Begrippen’. De exclusiecriteria voor trombolyse zijn aangepast. Uiteraard beslist de neuroloog hierover, maar het is wel goed dat de huisarts er weet van heeft om ook de juiste gegevens aan te leveren bij de overdracht. De Stroke-Unit staat nu ook open voor de patiënt met  lichte uitvalverschijnselen. Dat blijkt vanzelf bij het overleg met de neuroloog.

Herziene werkafspraken Cardiologie

Halverwege 2014 start de Interline Cardiologie, die nu ‘in de maak’ is. Daarbij wordt de werkafspraak Atriumfibrilleren herzien naar aanleiding van de in 2013 herziene NHG standaard. Belangrijke wijziging is de weer verder verruimde indicatie voor anti-trombotische behandeling, waar via tabellen een inschatting van gemaakt kan worden. De gewijzigde werkafspraak staat al op de site en zal later toegezonden worden.

De rode MCC Klik Verzamelklapper

In het papierarm Isala zal voor de rode Klik-Klapper waarschijnlijk geen plek meer zijn. Gelukkig zijn de werkafspraken daarom nu ook makkelijk toegankelijk via de site en app ‘MCC Klik’. Daar wordt veel gebruik van gemaakt, ongetwijfeld ook door huisartsen – maar die hebben vaak ook nog wel ruimte voor papier in hun spreekkamer. En veelal valt daar wel de rode klapper tussen te vinden. Daar bestaat een kleine en grote versie van: een rug van 5 cm of 7,5 cm breed. Met ruim 80 werkafspraken is die grote klapper nog wel zo handig. Er zijn er nog genoeg, u kunt ze aanvragen via info@mccklik.nl of ophalen op het MCC Klikbureau of bij Medrie. 

Jaarverslag Werkafspraken en Interline 2013

Voor wie meer wil weten hoe het MCC Klik in 2013 vergaan is: zie het jaarverslag, op de site www.mccklik.nl, onder Achtergrond – Publicaties.
 

Verpleegkundige inzet bij Driezorg
Driezorg biedt wonen, welzijn & zorg voor ouderen op 11 locaties (Arcadia, Berkumstede, Havezate, Kievitsbloem, Fermate, de Venus, Rivierenhof, Westenhage, Ensemble, Wendakker, Hof van Blom). Omdat de zorgzwaarte van ouderen aanzienlijk toeneemt werken op een aantal locaties vaste verpleegkundigen. Zie de folder.

De verpleegkundigen kunnen verpleegtechnische handelingen verrichten en ook spelen zij een belangrijke rol in de kwaliteitsverbeteringen op de locaties. Sinds kort beschikt Driezorg over een bladderscan die door de verpleegkundigen gebruikt kan worden op verzoek van een (huis)arts.

Er is ook een verpleegkundige bereikbaarheidsdienst. Deze is vooralsnog dagelijks (ook in het weekend) bereikbaar van 07.00 tot 15.30 uur via:
- telefoonnummer: (038) 303 00 85
- e-mail: verpleegkundigen@driezorg.nl

 

 

Verschenen in: Klik actueel, nr.14

Nieuwe en herziene werkafspraken Gynaecologie

Een enthousiaste werkgroep heeft een nieuw Interlineprogramma Gynaecologie samengesteld, dat in januari van start is gegaan. De basis daarvoor is een aantal werkafspraken:

• Subfertiliteit – 17 jaar (!) na de eerste druk nu dan een herziening, uiteraard aansluitend op de NHG standaard van 2010. Het is even blijven liggen, maar nu zeer bij de tijd, bijvoorbeeld: denk aan de laptop (jawel, het staat erin), en herhaal sperma-onderzoek niet onnodig, en ook niet te snel. Verder andere nuttige handvatten, met een goede afstemming eerste en tweede lijn.
• PCO(S) – Poly Cysteus Ovarium (Syndroom) – een pure Zwolse werkafspraak, er bestaat geen NHG standaard over. Hoe ontdek je hirsutisme, hoe leg je het uit aan patiënte, wat heeft het voor relevante consequenties? U kunt het opzoeken op de werkafspraak, de huisartsen horen het bij de Interlineronde.
• Endometriose – Ook een pure Zwolse werkafspraak zonder NHG standaard. Net als de PCO is de overtuigende indruk dat dit onder-gediagnosticeerd wordt, deels door onbekendheid. En het is wel van belang, endometriose kan al vanaf de menarche beginnen en herkenning ervan betekent een betere begeleiding, door de huisarts en zo nodig de gynaecoloog.
• De Overgang – de 4e herdruk sinds 1998 naar aanleiding van de NHG standaard 2012. De NHG standaard is niet overgeschreven, maar enkele relevante punten worden benadrukt en er worden enkele aanvullingen gegeven. En van belang is dat met deze werkafspraak wederom regionale overeenstemming bereikt is tussen de huisartsen en gynaecologen.

Deze vier werkafspraken worden binnenkort aan de belanghebbende beroepsgroepen per post toegestuurd. De werkafspraken zijn inmiddels al in te zien op de MCC Klik site en via de app ‘MCC Klik’.
 

Geneesmiddelrichtlijn Dementie en Delier

De richtlijnen – in de vorm van een beknopte formulariumtekst – zijn recent gepubliceerd. Bekijk de richtlijnen op de website van MCC Klik, de applicatie (Android en  iOS) of het iDoc-portaal (alleen Isala medewerkers). Deze richtlijnen zijn een product van de werkgroep ‘Dementie en Delier’ van het project Regionaal Formularium Zwolle.

Achtergrond richtlijnen
De geneesmiddelrichtlijnen voor dementie en delier zijn opgesteld met als doel de farmacotherapie te verbeteren door een selectie aan te brengen in de geneesmiddelen die beschikbaar zijn voor deze indicaties. Een belangrijke vraag daarbij is iedere keer: ‘Welk middel is eerste keus’.  Om deze vraag te beantwoorden is een transmurale werkgroep opgericht met daarin o.a. een psychiater, specialist ouderengeneeskunde, sociaal geriater, internist ouderengeneeskunde, ziekenhuisapotheker en huisarts. Door het maken van keuzes wordt tevens  de afstemming in voorschrijfbeleid tussen de eerste en tweede lijn verbeterd.

Over het project
Sinds begin 2013 loopt het project 'Regionaal Formularium Zwolle' met als doel het opstellen van transmurale (geneesmiddel)richtlijnen voor een betere afstemming in voorschrijfbeleid tussen de eerste en tweede lijn. Het project stelt werkgroepen samen met een indicatie als onderwerp om vervolgens voor deze indicatie een kort en bondig medicamenteus behandeladvies op te stellen.

Dit advies wordt opgenomen in het formularium dat terug te vinden is op de website van MCC Klik inclusief de bijbehorende iPhone/iPad/Android-applicatie. Na de transmurale richtlijn voor de Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOAC) zijn dementie en delier de eerste indicaties waarvoor formulariumteksten zijn geschreven.

Voor begin 2014 staan onder andere antihypertensiva en COPD op de agenda.

 

Verschenen in: Klik actueel, nr.12

Onderzoeker gezocht
Onder de vlag van de Hein Hogerzeil Stichting lopen enkele interessante onderzoeken. We hebben een onderzoek in portefeuille waarvoor we een onderzoeker zoeken.

Er zijn in juni vragenlijsten gestuurd naar professionals van de huisartsenpost (huisartsen, triagistes en andere medewerkers van de huisartsenpost) en van de Spoedeisende hulp (artsen en verpleegkundigen) naar werkbeleving en werkdruk. De vragenlijst uit juni dit jaar is de zogenaamde voormeting. Dezelfde groepen worden in het voorjaar van 2014 nogmaals benaderd met dezelfde vragenlijst, de nameting. De bedoeling is dat er op deze manier inzicht wordt gekregen wat het werken op één locatie betekent voor de professionals.

Je hoeft geen ervaren onderzoeker te zijn, want bij dit onderzoek word je intensief begeleid. Het is de bedoeling dat het onderzoek tot een publicatie zal leiden. Je kunt al direct aan de slag met de verwerking van de gegevens van de voormeting.

Als je geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen voor inlichtingen met Frans Bongers, de onderzoekscoördinator van de Hein Hogerzeil Stichting. Hij is bereikbaar via het volgende emailadres: Hein.Hogerzeil.Stichting@gmail.com.

 

Verschenen in: Klik actueel, nr. 11

Driedelige digitale jas MCC Klik klaar: app, nieuwe website, verzamelsite 

Het is al eerder bericht: de Zwolse Werkafspraken zijn nu via de app 'MCC Klik'  - ook offline - te raadplegen. Evenals de portrettengalerij met telefoonnummers; maar die dan alleen online na inloggen. De boodschap is wel overgekomen: de app bleek al snel na het bericht vele malen gedownload, inmiddels staat die teller op 320 downloads. Op de app zijn ook de hulpdocumenten en actuele aanvraagformulieren te vinden.

Vernieuwde website
Tweede digitale actie was de afronding van de nieuwe MCC Klik site. MCC Klik is vorig jaar flink ingekrompen, maar zoals dat hoort bij een golfbeweging komt er ook weer een opwaartse lijn. Dat weerspiegelt zich in de vernieuwde site, die beoogt gebruiksvriendelijker te zijn en makkelijker te beheren is. Dat is een deel van de opwaartse lijn, maar ook bijvoorbeeld het feit dat de formulariumcommissie heeft gekozen haar komende afspraken op deze site te publiceren. De site blijkt niet voor niets gemaakt: afgelopen maand is deze 1200 maal bezocht, door 628 personen. Uiteraard vindt u alle informatie van de apps op de site, evenals bijvoorbeeld de vorige Klik Actueels.

Verzamelsite
Het derde digitale deel is bovenregionaal maar wel geïnitieerd en onderhouden door MCC Klik. Het betreft de vernieuwing van de zogenaamde 'Verzamelsite', www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl. Daarop staan meer dan 500 werkafspraken, regionaal gemaakt over het hele land. Nu veel beter gecategoriseerd en makkelijker te selecteren. Zo zijn op die site ook de werkafspraken van Hardenberg en Hoogeveen voor iedereen vlot op te zoeken en in te zien. Ook de Interlineprogramma's van Zwolle, Hardenberg, Hoogeveen en Deventer staan op deze site.

De site wordt mogelijk gemaakt door de landelijke Federatie van Medisch Coördinerende Centra, de FMCC en heeft als doel gebruik te maken van elkaars materiaal om sneller tot resultaat te kunnen komen. 
 

 

Verschenen in: Klik actueel, nr. 9

Grijp je kans om je leven te verrijken
De Hein Hogerzeil Stichting roept huisartsen en huisartsen in opleiding op die geïnteresseerd zijn om onderzoek te doen. We hebben o.a. een leuk project op de scheidslijn van de 1e en 2e lijn: “Cardiale SPECT - CT voor de huisarts".

De onderzoeker zal met raad en daad worden bijgestaan door de cardiologen en de Hein Hogerzeil Stichting. Dit is de kans om onder begeleiding ervaring op te doen met onderzoek. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Frans Bongers onderzoekscoördinator van de Hein Hogerzeil Stichting via e-mail: Hein.Hogerzeil.Stichting@gmail.com

 

Zwols onderzoek naar wekadvies in de schijnwerpers (herhaling van juni)
Met ondersteuning vanuit de Hein Hogerzeil Stichting is huisarts Herman Gerritsen bezig met een onderzoek naar het wekadvies dat in 2012 gegeven is op de huisartsenpost.

Dit onderzoek had niet op een beter moment kunnen komen want het NHG is bezig met de ontwikkeling van de NHG-Standaard “Traumatisch hoofdletsel”. Om tot een verantwoorde standaard te komen hebben ze hebben meer onderbouwing nodig. Zij zijn dolgelukkig gebruik te kunnen maken van de door Herman verzamelde gegevens omdat er verder heel weinig onderzoek beschikbaar is. Er zijn ondertussen uitgebreide contacten tussen Herman en de heer Opstelten, de man van het NHG.

Oproep
Een deel van het onderzoek van Herman is nog gaande. Dit gaat over eventuele complicaties die zich na het wekadvies hebben voorgedaan. Alle huisartsen met patiënten die een wekadvies hebben ontvangen in 2012, hebben een brief ontvangen met de volgende vragen:

1. Is er een ziekenhuisopname geweest na val of klap op het hoofd: Indien ja:
2. Trad deze complicatie op in de eerste 24 uur?
3. Is er een operatie nodig geweest?
4. Heeft de complicatie tot blijvende schade geleid?
5. Heeft de complicatie tot de dood geleid?

Bijna 60% van de huisartsen heeft al een antwoord teruggestuurd. Hierbij een beroep op alle huisartsen die nog niet gerespondeerd  hebben dit alsnog te doen. Zij kunnen dit doen door de gefrankeerde brief terug te sturen. Een alternatief is de gegevens te mailen naar wekadvies@gmail.com

De gegevens die zo beschikbaar komen zijn uiterst relevant voor een verantwoorde mening over het wekadvies en zullen een belangrijke rol spelen bij de NHG-Standaard Traumatisch hoofdletsel.

 

Toezending drie nieuwe werkafspraken
MCC Klik heeft een schitterende nieuwe digitale jas gekregen. En toch blijft een papieren versie van een werkafspraak die je op je bureau ziet liggen, op kan bergen, terug kan vinden, vast kan houden, om kan draaien, kan overzien en bekladden met notities een - weliswaar steeds meer bijzondere - aantrekkelijkheid behouden. En naar blijkt niet alleen voor de wat oudere dokter.

Alle huisartsen en andere belanghebbenden ontvangen binnenkort drie nieuwe papieren werkafspraken via de post. Alle drie natuurlijk nu reeds ook digitaal te bewonderen via app of site.

De eerste is een herziening van de werkafspraak Urineweginfecties bij kinderen. Herschreven omdat het beleid flink is veranderd, en er een nieuwe NHG standaard Urineweginfecties was uitgekomen. Het 'kindergedeelte' daaruit is verwerkt in deze werkafspraak - de wijzigingen zijn in Klik actueel nr 7 (augustus) reeds beschreven.

De tweede is een herziening van de werkafspraak Colononderzoek, samengesteld door de werkgroep met de MDL-artsen maar mede geautoriseerd door het Proctologisch Centrum (Dermatologie en Chirurgie). Centraal staat de herkenning van alarmsymptomen van een colorectaal carcinoom en de consequenties die dit heeft voor het type van het aanvullend onderzoek en de verwijzingsroute en -snelheid.

De derde is de werkafspraak Maagklachten, die twee andere werkafspraken vervangt. Ook hier nieuw beleid, met een nieuwe NHG standaard. Het basisschema daarvan is overgenomen op de werkafspraak, maar zoals zo vaak zijn er dan toch de nodige regionale aandachtspunten en aanvullingen aan toe te voegen. Het is allemaal goed uitgedacht, maar daardoor ook wel complex: wanneer proefbehandeling, met welk middel, in welke dosering, en wanneer gastroscopie, Hp -diagnostiek of verwijzing.

De laatste twee werkafspraken worden door de MDL-werkgroep vanaf heden via Interline aan de huisartsen gepresenteerd.


App MCC Klik
Voor MCC Klik is een app beschikbaar gekomen. Deze is geschikt voor iPhone/iPad en Android telefoons/tablets en geeft onder meer inzage in de werkafspraken.
 
iPhone
De iPhone app kan via de Apple App Store gedownload worden: zoek op MCC Klik
(voeg eventueel de link naar de App Store in: https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=670262218&mt=8  )
 
Android
De Android app kan via de Google Play Store gedownload worden: zoek op MCC Klik.
(eventueel een link naar de app in de Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdl.MCC_Klik  )
 
Als u de app geïnstalleerd heeft, krijgt u de melding dat er een update beschikbaar is. We adviseren deze update regelmatig te downloaden, dan beschikt u altijd over de actuele gegevens. Voor het gebruiken van de telefoonlijst (portrettengalerij) is wel een internetverbinding nodig.
 
Handige tip: heeft u de app geïnstalleerd? U kunt meteen een foto maken met uw smartphone en deze plaatsen in de portrettengalerij!


 
Nieuwe digitale jas MCC Klik
Naast de gratis app 'MCC Klik' is ook de MCC Klik website vernieuwd. Behalve de werkafspraken heeft u vanaf heden (alleen online) toegang tot de portrettengalerij annex telefoonlijst met overlegnummers. Daarvoor moet u wel inloggen, maar als dat eenmaal gebeurd is zal het daarna niet meer nodig zijn.

De nieuwe inlogcodes moet u inmiddels per mail ontvangen hebben (ca 800 gebruikers). Staat er geen foto van u in de portrettengalerij of bevalt u deze niet meer? U kunt zelf een nieuwe foto plaatsen, zo u wilt dagelijks.

De site en apps dienen functioneel te zijn en we verwachten daarin een slag voorwaarts gemaakt te hebben. Dankzij een voortreffelijke samenwerking met de technische ontwikkelaars (MDL-Solutions) konden wij veel van onze specifieke wensen vlot verwezenlijkt zien. Dat bedrijf ontwikkelt ook sites voor andere MCC's, waardoor er daarvoor nu tevens een goede blauwdruk klaar ligt.

Bovendien zal dat bedrijf binnenkort de Verzamelsite (www.afsprakenhuisartsenspecialist) een nieuwe vorm geven, aansluitend op en gekoppeld aan de MCC sites. Op de Verzamelsite, openbaar toegankelijk en een MCC Klik initiatief, vindt u regionale werkafspraken uit het gehele land. De Verzamelsite wordt financieel mogelijk gemaakt door de Federatie van Medische Coördinatie Centra (FMCC).

Intern is er met de lancering van de app's en de site een lang en intensief traject afgerond, waarbij met name Anja Jong geprezen mag worden voor haar intensieve inzet hiervoor. Zijn er aan- of opmerkingen - laat het haar dan weten via info@mccklik.nl

 

 

Verschenen in: Klik actueel, nr. 7 

Zwolse Werkafspraken nu via de app ‘MCC Klik’

De ‘app’ dient de mens, althans de digitaal georiënteerde. Dokters zijn ook inmiddels vaak digitaal bekwame mensen, en vandaar de regelmatig gestelde vraag of de Zwolse Werkafspraken niet via een app beschikbaar zouden kunnen komen. Welnu, dat zijn ze inmiddels.

Net geaccepteerd door de App-Store, en aldaar vindbaar onder ‘MCC Klik’ en gratis op te halen. Maar ook via de Google Play Store voor de Androidgebruikers. De Werkafspraken zijn op deze app te vinden via categorieën, op alfabet, of via een trefwoord. Ook kan via de app de telefoonlijst worden geraadpleegd, maar dat deel is nu nog niet operationeel.

De regionale formulariumcommissie Zwolle zocht naar een medium om haar afspraken te publiceren. Het is verheugend dat zij ook gebruik zullen gaan maken van deze zelfde app waarin de ruimte daarvoor al gereserveerd is. 

Achter de app zit een nieuwe Klik website, die na de vakantie de oude zal vervangen. Voor toegang tot de telefoonlijst met overlegnummers en de leden van de werkgroepen blijft inloggen nodig. De nieuwe site vereist nieuwe inlogcodes, die u na de vakantie zullen worden toegezonden.
 


Zwolse Werkafspraak Urineweginfecties bij kinderen herzien

De nieuwe NHG standaard Urineweginfecties (uwi, volwassenen en kinderen) verscheen in juli. Daarvoor was het beleid bij de kinderartsen al veranderd, hetgeen betekende dat er vaak bij kinderen die volgens de oude criteria verwezen waren geen vervolgonderzoek plaats vond. Mooi, maar verwarrend voor de ouders die met een ander verwachtingspatroon bij de kinderarts kwamen.

Deze Zwolse Werkafspraak is een bewerking van de laatste NHG standaard en geeft de huidige verwijzingscriteria weer goed aan. Verder herwaardeert de NHG standaard de ‘dipslide’, maar laat ruimte voor een regionale koers. Die benut de Zwolse Werkafspraak: zij handhaaft het advies een kweek op te sturen, maar dat hoeft niet bij de eerste uwi. Het staat allemaal in de werkafspraak.

De Werkafspraak is te vinden via de nieuwe app en op de site en zal later dit jaar rondgezonden worden.

 
De Zwolse Compagnonscursus vond dit jaar op 27 en 28 juni plaats.
Een korte sfeerimpressie leest u hier.


De eerste verrassing waren de woorden van Jules ten Berg, die een speech hield waarin hij aangaf wat er voor kansen waren door onderling meer samen te werken. Dat op zich was niet zo verrassend, maar wel het feit dat hij deze treffende woorden in 1990 bij de start van de eerste compagnonscursus ook al had uitgesproken. Daarna volgde een inleiding over het beleidsplan en rondleiding door de SEH, HAP en EHLH. Terloops werd nog een ander deel van de nieuwbouw bekeken. Het laatste deel daarvan was de nieuwe fietsenkelder, waar 30 tandems gereed stonden.

Via drie routes reden de koppels bestaande uit huisarts en specialist via een tussenpost uiteindelijk naar Dalfsen. Onderweg werd een vragenlijst voor beide disciplines over de uitdagingen die de toekomst bood ingevuld door degene die achter zat te fietsen en de routekaart moest bestuderen.
 
In Dalfsen lag een boot klaar die met een beetje zon, lunch en flapover richting Mooirivier voer. Hier werd onder leiding van Frans Bierens, manager strategische marketing Isala, de discussie over de toekomst van de samenwerking bij de opvang van patiënten verder uitgewerkt. Twee korte races tussen twee boten met 12 peddelaars per boot sloten de middag af. Een echte BBQ buiten op het terras was door de kou niet mogelijk, maar werd volledig goed gemaakt door wat de keuken daarvoor in de plaats aanbood. Dat de avond over twaalf uur met veel muziek en dans eindigde was geen verrassing.

De tweede dag begon met een verhaal door Jan Wilzing, oud-hoofdcommissaris politie en voormalig directeur Centrale Recherche, over bias denken bij de recherche. Oorzaken daarvan evenals oplossingen daarvoor werden aangereikt in een smeuïg verhaal over moorden in Nederland. Henk van de Meerendonk, internist ouderengeneeskunde i.o. en auteur, leerde ons daarna aan de hand van een checklist over het diagnostisch proces dat diagnostische denkfouten in de geneeskunde ook te beperken zijn. Paul Brand, ronde dit onderwerp af met casuïstiek die voldoende discussie over dit thema gaf.

In de middag werd aandacht besteed aan de zorg en de kosten daarvan. Spreker Doeke Post, oud-huisarts en em. hoogleraar deed zijn best om iedereen er van te overtuigen dat grote veranderingen op komst zijn in ‘gezond’ leven en inhoud van de zorg. Keuzes maken en beargumenteren vormde in de vorm van een lijnenspel bekend van TV het einde van de cursus, die na een korte evaluatie op papier en snelle busrit weer bij Isala eindigde. Helaas met als gevolg dat de verrassing van af nu geen verrassing meer is.

De cursus werd financieel mede mogelijk gemaakt door steun van Medrie en de Isala klinieken. Inhoudelijk droegen Peter Bloembergen, Marco Bol. Anneke Broers, Coen Bultje, Zwenneke Flach, Cora Ritmeijer, Joke Schutte, Marleen Veldhorst, Tryntsje Wallinga en Maureen Wennemers een jaar lang bij in de voorbereiding en uitvoering. Het secretariaat werd gevoerd door Anja Jong.


Gee van Enst, coördinator.

     

 

Verschenen in: Klik actueel, nr. 6

Verwijzen kinderen met urineweginfecties

Kinderartsen hebben de ervaring dat er onduidelijkheid bij huisartsen is over de verwijscriteria voor kinderen met urineweginfecties. Een verwijzing die niet leidt tot nadere diagnostiek door de kinderarts schept verwarring bij de ouders en huisartsen.
Recent (juni 2013) verscheen de herziene NHG standaard urineweginfecties. De daarin genoemde verwijscriteria voor kinderen komen goed overeen met de landelijke richtlijn uit 2010. De Klikwerkafspraak 2008 is hierdoor niet meer actueel.
NHG standaard urineweginfecties 2013, richtlijn beleid bij kinderen tot 12 jaar:

Verwijs direct naar kinderarts

 • kind jonger dan 1 maand met koorts en kind van 1-3 maanden met koorts zonder focus
 • kinderen die ernstig ziek zijn of braken
 • kinderen die niet binnen 24 uur verbeteren of reageren op behandeling

Verwijs direct voor nadere diagnostiek

 • niet zindelijke kinderen met positieve nitriet- of leucotest uit een plaszakje bij wie een "clean catch" niet lukt (katheterisatie geïndiceerd)
 • als tijdens een infectie sprake is van een slappe straal of palpabele massa in de buik.

Verwijzing naar kinderarts binnen 6 weken na een infectie is geïndiceerd in geval van:

 • tweemaal een urineweginfectie met tenminste eenmaal met koorts
 • driemaal een urineweg infectie zonder koorts
 • een urineweginfectie met een andere verwekker dan E.Coli. 

Verschenen in: Klik actueel, nr. 6

Zwols onderzoek naar wekadvies in de schijnwerpers (Hein Hogerzeil Stichting)
Met ondersteuning vanuit de Hein Hogerzeil Stichting is Herman Gerritsen, huisarts, bezig met een onderzoek naar het wekadvies dat in 2012 gegeven is op de huisartsenpost. Herman is de opvolger van Joost Meijer als huisarts in Zwolle.

Dit onderzoek had niet op een beter moment kunnen komen want het NHG is bezig met de ontwikkeling van de NHG-Standaard “Traumatisch hoofdletsel”. Om tot een verantwoorde standaard te komen hebben ze hebben meer onderbouwing nodig. Zij zijn dolgelukkig gebruik te kunnen maken van de door Herman verzamelde gegevens omdat er verder heel weinig onderzoek beschikbaar is. Er zijn ondertussen uitgebreide contacten tussen Herman en de heer Opstelten, de man van het NHG.

Oproep
Een deel van het onderzoek van Herman is nog gaande. Dit gaat over eventuele complicaties die zich na het wekadvies hebben voorgedaan. Alle huisartsen met patiënten die een wekadvies hebben ontvangen in 2012, hebben een brief ontvangen met de volgende vragen:

 1. Is er een ziekenhuisopname geweest na val of klap op het hoofd: Indien ja:
 2. Trad deze complicatie op in de eerste 24 uur?
 3. Is er een operatie nodig geweest?
 4. Heeft de complicatie tot blijvende schade geleid?
 5. Heeft de complicatie tot de dood geleid?

Bijna 60% van de huisartsen heeft al een antwoord teruggestuurd. Ik doe hierbij een beroep op alle huisartsen die nog niet gerespondeerd te hebben dit alsnog te doen. Zij kunnen dit doen door de gefrankeerde brief terug te sturen. Een alternatief is de gegevens te mailen naar wekadvies@gmail.com.

De gegevens die zo beschikbaar komen zijn uiterst relevant voor een verantwoorde mening over het wekadvies en zullen een belangrijke rol spelen bij de NHG-Standaard Traumatisch hoofdletsel.

Frans Bongers, onderzoekscoördinator Hein Hogerzeil Stichting
Hein.Hogerzeil.Stichting@gmail.com

Verschenen in: Klik actueel, nr. 5

Inspraak bij NHG Standaarden
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staat voor de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsenvak. Zij ontwikkelt daarvoor onder meer de Standaarden, waarvan zojuist de 102e is gepubliceerd: 'Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten'. Nog vaker dan nieuwe Standaarden verschijnen tegenwoordig herzieningen daarvan. Dat kan soms aanleiding zijn om een MCC Klik werkgroep hierop te attenderen en een MCC Klik Werkafspraak te herzien.

Nieuw is dat bij de start van het ontwikkelen van een nieuwe Standaard of een herziening daarvan allereerst aan de beroepsgroep gevraagd wordt wat eventueel vragen, wensen of knelpunten zijn die men graag opgenomen zou willen zien in de Standaard. Die vraag wordt dan met name neergelegd bij instanties waarvan het NHG weet dat zij actief zijn en zo'n vraag serieus nemen. En daar hoort MCC Klik bij uitstek bij.

Vragen die binnengekomen zijn en inmiddels (soms kort, soms uitgebreid) beantwoord zijn betreffende de Oogheelkunde, Diep Veneuze Trombose en Longembolie. Onderwerpen waarvan de vraag net binnen is en die nog beantwoord moet worden zijn: Niet traumatische knieproblemen, Aspecifieke lage rugpijn, Lumbosacraal radiculair syndroom.

Vanuit MCC Klik zullen wij de vraag steeds doorspelen aan de werkgroep, als die over dat onderwerp bestaat en via deze nieuwsbrief. MCC Klik verzamelt de reacties en stuurt deze dan door aan het NHG. Overigens kan de ontwikkelfase van een Standaard lang duren (1-2 jaar) en staat deze vraag bij het allereerste begin. Reageren is dus investeren in de toekomst. Reacties kunt u richten aan info@mccklik.nl.
NB. Bestaande Standaarden kunt u inzien via https://www.nhg.org/nhg-standaarden.

Verschenen in: Klik actueel, nr. 4

De eerste Interlinepresentatie van het nieuwe programma Psychiatrie is een feit. In september volgt de première van het programma Maag-, Darm- en Leverziekten. Als onderwerp voor het eerste Interlineprogramma van 2014 is met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) gekozen voor Gynaecologie.

Er is een aantal werkafspraken waar geen of heel beperkte Interlineprogramma’s over zijn. Deze werkafspraken worden wel eens over het hoofd gezien, terwijl ze toch zeer nuttige informatie bevatten. Kijk in dat verband bijvoorbeeld eens naar de volgende Werkafspraken:
Allergie (2 delen, 2012)
Chirurgie – Aneurysma Aortae Abdominalis (2010)
Laboratorium - Antistolzorg (2012)
Farmacologie - Bloedspiegels geneesmiddelen (2010)
Laboratorium (2012)
Ontslag ziekenhuis (2012)
Osteoporose (2012)

Verschenen in: Klik actueel, nr. 3

Werkafspraken en Interline:
Eind februari is een rondzending met vijf nieuwe of herziene Werkafspraken en een nieuwe Inhoudsopgave voor de MCC Klik Klapper rondgestuurd. Indien u deze onverhoopt niet ontvangen heeft: neem contact op met info@mccklik.nl (Anja Jong).
      
Ook is inmiddels het Jaarverslag Interline en Werkafspraken 2012 verschenen. Deze kunt u op www.mccklik.nl vinden. Het blijkt dat in 2012 de 500e Interlinepresentatie is gepasseerd, eind 2012 stond de teller op totaal 532 presentaties van 41 verschillende Interlineprogramma's vanaf 1998. En als we toch aan het tellen zijn: er moeten nu 86 Werkafspraken bij de huisartsen in de Klapper zitten. Dat wordt met het uitbrengen van de Werkafspraak Maagklachten later dit jaar één minder: deze zal de HP gerelateerde afwijkingen én de Reflux vervangen.
Het belangrijkste uit het jaarverslag is de constatering dat het goed blijft gaan: 191 huisartsen doen mee met Interline, het opkomstpercentage is 76%, de gemiddelde waarderingvan de presentaties 8,2 en vaak worden op het evaluatieformulier meer dan de gevraagde 2 leerpunten genoemd. Een nieuwtje in 2012 is de zogenaamde Verzamelsite (www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl) vrij toegankelijk is geworden. U vindt hier honderden regionaal gemaakte werkafspraken uit het hele land, waaronder uiteraard het Zwolse. Het is en wordt door MCC Klik geïnitieerd en onderhouden en wordt gefinancierd en enthousiast ondersteund door de Federatie van Medisch Coördinerende Centra (FMCC).

Verschenen in: Klik actueel nr. 2

In februari wordt weer een aanvulling op de MCC Klik Werkafsprakenklapper rondgestuurd. Deze Werkafspraken zijn voor iedereen in te zien op www.mccklik.nl. Een korte toelichting bij deze rondzending en een melding over wat volgt. Nieuwe inhoudsopgave klapper. Deze geeft een actueel overzicht van de MCC Klik Zwolse Werkafspraken, met datum van laatste uitgave.
Controle na hartziekte
. Deze herziene Werkafspraak geeft zowel voor de cardioloog (en assistenten) als voor de huisarts aan welke controles wanneer en door wie gewenst zijn na hartziekte. Ze worden daartoe ondermeer op de poli gebruikt.
Kindergeneeskunde: Chronische vermoeidheid bij pubers, Coeliakie, De excessief huilende zuigeling. Dit zijn drie geheel nieuwe Werkafspraken waarin gesignaleerde knelpunten en nieuwe ontwikkelingen opgenomen zijn. Deze drie Werkafspraken worden samen met een deel van de al langer bestaande Werkafspraak Allergie inmiddels via Interline aan de Huisartsengroepen gepresenteerd.
Psychiatrie – Crisis. Indien de huisarts geconfronteerd wordt met een psychiatrisch getinte crisissituatie zal hij/zij allereerst moeten inschatten of dit een somatische achtergrond heeft. Veelal volgt verwijzing, die kan zijn naar de SEH, PAAZ, Crisisdienst Dimence of Jeugdzorg. Belangrijke attentiepunten staan op deze Werkafspraak, die samen met de recent uitgebrachte andere Psychiatrische Werkafspraken (Angst, Depressie en Rouw) binnenkort via Interline aan de Huisartsengroepen gepresenteerd zal worden.
Later dit jaar: MDL. Na het succesvolle ‘live endoscopie’ symposium van de MDL artsen is besloten dit te laten volgen door een Interline ronde. Deze zal gaan over de reeds herziene werkafspraak Colonoscopie, en de nog te herziene Werkafspraak Maagklachten. De Werkgroep is inmiddels gevormd, nadat de MDL artsen aangaven hier graag aan mee te werken en er een goede respons van huisartsen was op de oproep in de Werkgroep plaats te nemen.

Verschenen in: Klik actueel nr. 1

Kindergeneeskunde: werkafspraken, de excesseief huilende zuigeling. Voor de ouders met baby’s/zuigelingen met veel onrustig gedrag en /of overmatig huilen zijn nieuwe afspraken gemaakt. Hierbij zijn een beperkt aantal kinderartsen en nurse-practitioners betrokken, en afspraken over het traject en eventuele opname vastgesteld. Zie ook ‘werkafspraken  MCC Klik’

Verschenen in: Klik actueel nr. 1

In 2008 is in Zwolle het nierfunctieproject gestart: een voorbeeld van ketenzorg tussen 1e en 2e lijn. Onder auspiciën van MCC Klik is een samenwerking tussen huisartsen, apothekers, Klinisch Chemisch lab en internist opgezet. Met als doel: door directe melding van verminderde nierfunctie door KCL aan apotheek de medicatiebewaking van patiënten met verminderde nierfunctie verbeteren.
De resultaten van het onderzoek hiernaar zijn onlangs geaccepteerd voor publicatie door BMJ open: 
Optimizing drug prescribing and dispensing in subjects at risk for drug errors due to renal impairment: a survey on improving drug safety in primary healthcare by low eGFR alerts, H.Joosten et al.

Verschenen in: Klik actueel nr. 1

Nieuwe en herzienen MCC Klik Werk afspraken. In december 2012 zijn tien nieuwe of herziene Werkafspraken rondgestuurd. Je zou nu enige pauze verwachten. Maar neen, er volgen zeer binnenkort weer een aantal. De gedrukte Werkafspraken worden naar de belanghebbende beroepsgroepen rondgestuurd, maar iedereen kan deze inzien via www.mccklik.nl - zonder in te loggen!
Bij de serie Psychiatrie is in december Angst, Depressie en Rouw rondgestuurd, de nu volgende vierde van deze serie is de Werkafspraak Crisis, gemaakt door huisartsen, Dimence en PAAZ. Deze vier Werkafspraken die onder  Psychiatrie vallen (alhoewel Rouw in principe geen psychiatrie is) worden vanaf april via Interline aan de Huisartsengroepen gepresenteerd.
Vanaf eind januari worden vier nieuwe Kindergeneeskundige Werkafspraken via Interline gepresenteerd. Dat zijn de binnenkort eveneens te ontvangen Werkafspraken Coeliakie bij kinderen, de Excessief huilende zuigeling en Chronische moeheid bij pubers.
De Cardiologen bezoeken op eigen initiatief, buiten Interline om, regelmatig alle Huisartsengroepen. Die bezoeken kunnen ondersteund worden door diverse Cardiologische Werkafspraken: Atriumfibrilleren, Hartfalen, Ergometrie, Echocardiografie, Eventrecorder. Daar komt nu een herziening van de Werkafspraak Controle na Hartziekte bij, en ook die wordt binnenkort rondgestuurd.