Huisartsenzorg patiƫnten AAA

Huisartsenzorg voor patiënten met Aneurysma aortae abdominalis (AAA)

In het kader van de juiste zorg op de juiste plaats is met zorgverzekeraar Zilveren Kruis een beoogde zorgverplaatsing voor patiënten met aneurysma aortae abdominalis (AAA) en/of claudicatio intermittens besproken. De huisartsen in het adherentiegebied van Isala ontvingen onlangs een schrijven om te informeren over wat overeengekomen is met Zilveren Kruis en hoe zij aanspraak kunnen maken op de vergoeding. De gemaakte afspraak betreft zorg voor patiënten die oorspronkelijk onder controle (zouden) zijn bij de vaatpolikliniek van het Isala ziekenhuis.


U wordt als huisarts verzocht om nieuwe patiënten met een AAA <5cm, of nieuwe patiënten met claudicatio intermittens (fontaine 2a-b) niet naar de polikliniek vaatchirurgie te verwijzen, maar conform de
MCC Klik werkafspraak Claudicatio Intermittens zelf te behandelen. De polikliniek vaatchirurgie zal patiënten die aan bovengenoemde criteria voldoen actief terugverwijzen naar de huisartsenpraktijk. U bent hierbij vrij deze patiënten via ZorgDomein retour te verwijzen naar de vaatchirurg.

Indien u de zorg voor de patiënten zelf op u neemt is daarvoor een declarabel tarief conform contractering huisartsenzorg 2020-2021 beschikbaar gesteld. Om de zorg voor deze patiënten te verlenen, dient u na te gaan of u de zorg binnen uw praktijk kunt faciliteren waaronder het verrichten van de EAI. Voorts dient u na te gaan of u in staat bent een patiëntvolgsysteem te borgen waarbij het oproepen voor periodieke controles gedurende een langere periode (vijf jaar) zekergesteld is.
 

De intentie van de gemaakte afspraak is dat het deel van de zorg dat binnen de eerstelijn kan blijven, daar ook gehouden wordt. Hierbij krijgt de patiënt de zorg dicht bij huis en blijft de tweedelijns zorg beschikbaar voor wie dat nodig heeft.
 

In een samenwerkingsverband tussen het scholingsbureau van Medrie en de vaatpolikliniek van Isala wordt een gratis (na-)scholing geboden voor het aanleren of opfrissen van de competentie verrichting enkel-arm-index. Indien u daarvan gebruik wenst te maken voor u, of uw personeel, kunt u zich daarvoor opgeven. Bij aanmelding graag vermelden wie er gebruik wenst te maken van deze nascholing. Na aanmelding wordt u benaderd voor het inplannen van een scholing (1 uur) in klein gezelschap waarbij getracht wordt waar mogelijk tegemoet te komen aan de restricties als geldend in de corona-periode (max 10 personen).

U kunt zich bij team Scholing aanmelden voor deze nascholing via scholing@medrie.nl
 

Betreffend het borgen van een patiëntvolgsysteem doen we de suggestie een Ruiter AAA in het HIS aan te maken. Deze ruiter kan gebruikt worden om op een aantal vaste momenten (bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal) een uitdraai te maken (Q-module in Medicom). Door op deze wijze patiënten in beeld te brengen en houden is het mogelijk uw eigen oproepsysteem in te richten. Het ruiteren en oproepen van patiënten voor het volgend kwartaal is een handeling waar de POH-S doorgaans mee bekend is middels de zorgketens. Indien u suggestie heeft voor een eenvoudiger of handzamer volgsysteem nodigen wij u uit dit te delen, bijvoorbeeld middels Connect’ onder de melding van deze zorgverplaatsing.