Doel Werkafspraken

De Zwolse Werkafspraken hebben als doel het beleid van de huisartsen in de regio Zwolle en van de specialisten van Isala op elkaar af te stemmen. In de praktijk van de Nederlandse gezondheidszorg is dit minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Huisarts en specialist hebben hun eigen richtlijnen en systemen, die onderling zo kunnen verschillen dat dit voor de patiënt hinderlijk is. Deze verschillen leiden tot slechte informatie naar de patiënt, inefficiënte samenwerking en tot onnodige irritaties.

Vandaar dat huisartsen en specialisten door MCC Klik uitgenodigd worden een werkgroep te vormen om het medisch inhoudelijke beleid met elkaar te bespreken en vast te leggen in een Werkafspraak. Zo’n Werkafspraak bevat de mening van de werkgroep over:

  • wat de huisarts zelf kan doen,
  • wat de waarde van aanvullend onderzoek is,
  • wanneer verwijzing zinvol is en naar wie,
  • wanneer terugverwijzing zinvol is,
  • welke controles door wie gewenst zijn,
  • hoe er verwezen kan worden.

Iedere Werkafspraak wordt gemaakt door een werkgroep, die meestal bestaat uit twee huisartsen en twee specialisten. Uitgangspunt van de Werkafspraak zijn bestaande standaarden, richtlijnen of Landelijke Transmurale Afspraken. Bij sommige Werkafspraken wordt het gebruik van specifieke scoringsformulieren of aanvraagformulieren aanbevolen.

Momenteel zijn er meer dan 100 Werkafspraken vastgelegd, waarmee vrijwel alle relevante onderwerpen zijn behandeld. Het vastleggen van deze Werkafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten is geen eenmalige activiteit, maar een continue proces. Actuele ontwikkelingen, nieuwe NHG-standaarden of CBO-richtlijnen kunnen aanleiding zijn voor een herziening van de Werkafspraak. Dit kan ook gebeuren op aangeven vanuit de beroepsgroep.
Raadplegen van de Werkafspraken kan via deze site of via de app 'MCC Klik'.

Met de werkafspraak samenhangende documenten of links zijn te vinden in het hoofdstuk 'Hulpdocumenten' en 'Aanvraagformulieren'. 

De eerste werkafspraak die verscheen was Diabetes mellitus type II