Werkafspraak CVRM

Veel huisartsenpraktijken zijn gestart met de VRM ketenzorg. Hieraan gekoppeld zijn er afspraken gemaakt over hoe Cardiovasculair Risico Management zorg geleverd zou moeten worden. Aan de werkafspraak werkten huisartsen, vasculair internisten en cardiologen mee. Het is een aanvulling voor het Regionaal Formularium waarin keuzes staan aangegeven van de voor te schrijven middelen. Het is de bedoeling dat alle artsen die VRM zorg gaan leveren zich aan deze afspraken houden. Er volgt vanuit de VRM ketenzorg nog een scholingsavond over de implementatie van deze afspraken.